NLP.se © 2011 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

Forskning om NLP

NLP är ett nytt område inom den akademiska världen. Inledningsvis har mycket av forskningen handlat om att undersöka effekten av NLP-metoder inom det psykoterapeutiska området. Mycket återstår att göra för den som vill vara med och bryta ny akademisk mark, inte bara inom psykoterapi utan också inom ledarskap, påverkan, personlig utveckling, prestationspsykologi och coaching kopplat till NLP-metoder.

 

 

 

 

2010-08-25 Att försöka låta bli fungerar inte

 

Titel:              Smokers trying to give up – don’t stop thinking about cigarettes

Artikeltyp:      Artikel publicerad i Psychological Science 

Datum:          14 Augusti 2010

Författare:      Dr James Erskine, psycholog, St George’s University of London, England

 

Engelska forskare vid St. Georgs Universitet i London har visat att försök att låta bli att tänka på ett oönskat beteende (t.ex. rökning) resulterar i ett man på kort sikt får mindre av det oönskade beteendet men att det har motsatt effekt på längre sikt. När personen slutar att aktivt försöka låta bli att tänka på det oönskade beteendet så återgår inte beteendet till normalnivå utan till en högre nivå. I experimentet ingick ett 90-tal personer som normalt rökte minst 10 cigaretter om dagen. En del av gruppen ombads att aktivt tränga bort tankar på rökning under en period. Under denna period rökte de visserligen 4-5 cigaretter mindre än kontrollgruppen, men efter perioden ökade deras cigarettförbrukning till i snitt 3 cigaretter fler än det ursprungliga antalet rökta cigaretter per dag.

 

Att försöka låta bli att tänka på något är alltså inte ett effektivt sätt att förändra beteenden på längre sikt. Vilket ligger helt i linje med den syn på välformulerade mål som de allra flesta NLP-användare gör bruk av.

 


 

 

2010-07-19 Världens andra internationella NLP-forskningskonferens, Wales

 

Sommaren 2010 hölls världens andra NLP-forskningskonferens. Den här gången på University of Cardiff i Wales huvudstad Cardiff. Konferensen samlade ett 70-tal deltagare, främst från USA och Europa men även från Sydamerika, Asien och Australien. Från Sverige deltog Henrik Cederhed.

 

 

 

 

2010-07-01 Jobbcoaching och NLP

 

Titel:              Att jobbcoacha med NLP

Artikeltyp:      Masteruppsats i socialpsykologi

Datum:          1 juli 2010

Författare:      Benny Antonsson, M.Sc., Sociologiska instutitionen, Göteborgs Universitet,

                     Sverige 

 

Sammanfattning på Svenska

De intervjuade upplever NLP som resultat-orienterat. Jobbcoachning handlar inte om att hitta ett arbete åt klienten utan snarare om att motivera, stödja och hjälpa klienten i sitt eget sökande efter ett nytt jobb. Coacher försöker genom olika tankeverktyg att öppna upp för diskussion, motivation och handling. För att vara goda coacher försöker de att engagera sig i varje enskild klient och anpassa sig till varje individs förutsättningar och personlighet, och på så sätt bli en god allierad i jakten på ett nytt arbete. Resultatet visar också på signifikanta likheter mellan NLP och klassisk socialpsykologisk teori.

 

 

 

 

2009-12-31 NLP och klaustrofobi

 

Titel:              Neurolinguistic programming used to reduce the need for anaesthesia in

                     claustrophobic patients undergoing MRI

Artikeltyp:      Artikel publicerad i British Journal of Radiology

Datum:           8 juni 2009

Författare:      Bigley J, Griffiths PD, Prydderch A, Romanowski CA, Miles L, Lidiard H,

                     Hoggard N. Department of Radiology, Sheffield Teaching Hospitals NHS

                     Foundation Trust, Royal Hallamshire Hospital, Glossop Road,

                     Sheffield, England

 

Sammanfattning på Svenska

Neurolingvistisk programmering används för att minska behovet av sövning av klaustrofobiska patienter som ska genomgå magnetröntgen.

 

Syftet med denna studie var att bedöma NLP som metod för att minska behovet av sövning av klaustrofobiska patienter som kräver magnetröntgen samt de ekonomiska konsekvenserna för hälso- och sjukvården. Studien utfördes under 2006 och 2007 på ett universitetssjukhus i England (Royal Hallamshire Hospital) och omfattade 50 vuxna som inte kunnat genomgå magnetröntgen-undersökning på grund av klaustrofobi.

 

Studiens viktigaste mätvärden var patienternas förmåga att framgångsrikt klara av en magnetröntgen-undersökning efter neurolinguistic programmering, minskning av oro som en följd av neurolinguistic programmering, samt kostnadsmodeller för olika imaginära metoder.

 

Neurolinguistic programmering gjorde det möjligt för 38/50 personer (76%) att genomföra magnetröntgenundersökning framgångsrikt. Sammantaget minskade medianvbärdet på den upplevda ångesten betydligt efter mötet neurolinguistic programmering.

 

Sammanfattningsvis visade studien att Neurolinguistisk programmering minskar ångest och därefter kan magnetröntgen utföras utan sövning hos en stor andel av klaustrofobiska vuxna. Om dessa resultat är reproducerbara, kommer det att finnas stora fördelar när det gäller patientsäkerhet och kostnader.

 

 

 

 

2009-12-21 Förklaringsmodell till teraputiska NLP-metoder

 

Titel:              Fear memories erased without drugs

Artikeltyp:      Sammanfattning av forskningsartikel

Datum:           December 2009

Författare:      Filosofie doktor Elizabeth Phelps, New York University

 

Sammanfattning på Svenska

Nu har psykologen Elizabeth Phelps och hennes kollegor vid New York University utvecklat ett sätt att störa traumatiska minnen hos människor med en beteendemässig teknik, och resultatet varar i minst ett år. Resultaten publiceras i Nature 2009-12-09.

Tekniken utnyttjar den mänskliga hjärnans sätt att lagra och återkalla minnen. När ett minne aktiveras, går det genom en känslig period där det går att påverka, varefter det lagras igen för att vi ska kunna minnas det. Medan minnet är i denna känsliga period kan det ändras eller förstöras.

 

Forskningen är en lovande förklaringsmodell till varför terapeutiska NLP-tekniker som "fobikuren" och "change personal history" fungerar så bra för fobier och posttraumatiska stressymptom.

 

 

 

 

2008-10-14 Spegelneuroner och NLP

 

Titel:              Mirror Neurons: a neurological basis for making sense of the words,

                      feelingsand actions of others

Artikeltyp:      Sammanfattning av forskningsområde

Datum:           2007

Författare:      Filosofie doktor Jane Mathison, Centre for Management Learning &

                      Development, School of Management, University of Surrey, Guildford,

                      England

 

Sammanfattning på Svenska

Upptäckten av spegelneuroner ger oss förmodligen en av det senaste årtiondets viktigaste pusselbitar för att förstå den informationshantering som vår neurologi utför. Fram till upptäckten av spegelneuroner trodde psykologer att vi förstod andras handlingar genom att observera dem för att sedan genom komplexa resonemang komma fram till en slutsats om deras avsikt.

 

Under tidigt 90-tal studerade en grupp italienska neuroforskare (Rizzolatti, Fogassi och Gallese på University of Parma) aktiviteten i motorkortex på levande Makakapor. Forskarna intresserade sig för mönstren hos apornas neurala aktivitet när de utförde en manuell målinriktad handling som t.ex. att ta tag i en frukt eller en leksak. Forskarna identifierade ett distinkt mönster i kortexaktiviteten som var utmärkande för den aktivitet som apan utförde. Till forskarnas förvåning upptäckte de av en slump att samma monster aktiverades I apans hjärna när den observerade en av forskarna som sträckte sig efter en banan. De fortsatte att undersöka denna nya aspekt av neurofysiologin och upptäckte att det fanns en specifik grupp av neuroner som avfyrades både när en handling utfördes och när samma handling observerades. De kallade dessa neuroner för spegelneuroner. Sedan dess har de utforskats rigoröst. Forskarna upptäckte att mönstren i neuronaktiveteten som kopplas med en observerad handling var en sann representation av handlingen i hjärnan – oavsett vem som utförde handlingen. På så sätt är det möjligt att få insikt i andras handlingar utan att gå igenom kognitiva/rationell informationsprocessning.

 

Spegelneuroner ger en biologisk förklaring till varför NLP-verktyg som t.ex. modellering, beteendegeneratorn, som-om, matchning m.fl. fungerar så väl som de gör. En av de mest intressanta aspekterna relevanta för NLP-området är att det finns bevis för att spegelneuroner är inblandade i vårt språk. Forskarna har upptäckt att meningar relaterade till handlingar avfyrar spegelneuroner kopplade till innehållet i meningen. Att lyssna på fotsteg eller ord som ”gå” och ”springa” följdes av aktivitet i de områden som är ansvariga för att skapa benrörelser. Det ger en förklaring till kopplingen mellan neurologin och lingvistiken (språket).

 

Forskarna menar att vi förstår en handling eftersom motorepresentationen av den handlingen aktiveras i våra hjärnor. Spegelneuroner aktiveras oavsett om handlingen observerades visuellt eller bara hördes.

 

Forskarna har också upptäckt att spegelneuroner påverkar våra känslor. Människor som observerar t.ex. känslor av lycka eller upplever dem själva aktiverar samma mönster i hjärnaktivitet.

 

 

 

 

2008-10-13 Påverkan på immunförsvaret genom psykologiska metoder

 

Artikeltyp:      Forskningsartikel publicerad i the International Journal of Psychotherapy

Datum:           Mars 2008

Författare:      Filosofie doktor Klaus Witt, Psykologiska institutionen, Akademin för

                      Psykoterapi och rådgivning, Universitetet i Hamburg, Tyskland

 

Sammanfattning på Svenska  

NLP-behandling kan påverka pollenallergi. Artikeln utforskar effekten av mental allergiterapi som baseras på NLP. Det finns otaliga bevis som pekar på ett nära samband mellan psykosomatik och allergi. Styrkan hos en allergen verkar påverkas av psykologiska faktorer. Experimentet visar att NLP-metoder har förmågan att skapa feed-forward-effekter och positiva förändringar i immunsystemet. Studien hade ett slumpmässigt urval och genomfördes med hjälp av psykologiska test, dagboksföring (användning av mediciner och andra hjälpmedel) och skinn-prick-test (koksaltlösning som placebokontroll och 0,01% histaminlösning som provokatör). På detta sätt undersöktes hur metoden påverkar den allergiska funktionen i immunförsvaret hos pollenallergiska människor.    

 

De två experimentgrupperna fick ta del av ett NLP-baserad program för att mentalt kunna hantera sina allergier. Behandlingen genomfördes i grupper och sträckte sig över 8 träffar (2 gånger i veckan). Varje träff var ungefär 2 timmar lång och arbetade med individuell betingning, psykologiska faktorer och föreställningar + 25 minuters djupavslappning med guidad visualisering av läkande.

 

Programmet hjälper deltagarna att hitta sin egen upplevelse av vad som är en sund perception av den omgivande miljön och att etablera det som en feed-forvard-reglering. En av de två experimentgrupperna fick en extra behandling (40 minuter) för att bygga en hälsosam immunförsvarsreaktion. (Klassisk betingning av en sund immunförsvarsreaktion genom en extra NLP-metod genomförd under som guidad visualisering under djupavslappning. En kontrollgrupp fick ett "högeffektivt" avslappningsband som kontroll av placeboeffekter. Personerna i den andra kontrollgruppen fick ingen behandling alls utan uppmanades att bete sig som vanligt.  Alla deltagare uppmanades att dagligen dokumentera medicinkonsumtion och användning av andra hjälpmedel. Studien var en enkel-blind-studie med objektiv datainsamling (randomised).

 

Resultat: 1) I jämförelse med människorna i kontrollgrupperna så har deltagarna i NLP-grupperna upplevt högst signifikanta förbättringar i alla psykologiska diagnostiska mätningar. 2) Resultaten visade på en signifikant skillnad mellan de båda grupperna när det gällde både symptom och konsumtion av läkemedel. 3) De allergiska reaktionerna gick ned kraftig den följande björkpollensäsongen. Slutsats: det framstår som möjligt att med NLP-metoder påverka immunologiska funktioner som allergier och människors hälsa*.

 

*Den upplevda variabeln som undersöktes i denna studie.

 

 

 

 

2008-10-10 NLP Research and recognition project, USA

 

NLP kan vara det största framsteget inom psykoterapin under de senaste 60 åren men är ändå relativt okänt i USA. Detta projekt syftar till att ge NLP-området ett brett erkännande i USA genom forskning på olika NLP-metoders effekt. För att skapa detta forskningsbaserade underlag har i projektet samlats en grupp affärsmän, NLP-experter, NLP-användare och universitetsprofessorer.

 

USA har ett behov av effektiva metoder att hantera Post Traumatiska Stress Symptom efter händelser som till exempel flygattackerna 11 september och tjänstgörning i Irak. NLP-tekniker botar Post Traumatiska Stress Symptom inom loppet av dagar istället för månader eller år. Därför har detta valts ut som första kliniska område att utforskas inom ramarna för detta forskningsprojekt. Ansökningar om 300 000 dollar för en pilotstudie och 2-3 000 000 dollar för en förstklassig treårig forskningsstudie håller på att förankras på Marshall University och ”The Veterans Administration” med hjälp av Professor William McDowel och Professor Michael Corrigan.

 

Projektet riktar in sig mot fyra sorters symptom: återupplevande av händelser; undvikandebeteende; bortdomning; och oförmåga att gå ned i varv. Personer med Post Traumatiska Stress Symptom beskriver ofta dåliga minnen av den traumatiska händelsen och återupplever samma skräck och rädsla som de gjorde när händelsen inträffade. De upplever det som om de gick igenom händelsen igen. Det finns ofta utlösande orsaker till dessa flachbacks som till exempel nyhetsrapportering om bilolyckor, våld, sexuella övergrepp eller krig.

 

 

 

 

2008-10-07 Världens första internationella NLP-forskningskonferens, England

 

Sommaren 2008 hölls världens första NLP-forskningskonferens på University of Surrey utanför London. Konferensen samlade ett 70-tal deltagare, främst från USA och Europa. Från Sverige deltog Magnus Kull och Henrik Cederhed.

 

 

 

 

2008-10-06 Brooklynprogrammet: NLP applicerat på drogberoende

 

Artikeltyp:      Forskningsrapport

Datum:           April 2005

Författare:      Filosofie doktor Richard M. Gray, assisterande professor, School of criminal

 justice, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA

 

Sammanfattning på Svenska

Från 1997 till 2003 drev ”the US Probation Department, EDNY” (har ansvaret för villkorligt frigivna brottslingar) ett 16 veckor långt NLP-baserat program för brottslingar med olika grader av missbruksproblem. Programmet teoretiska bas finns i Jungs och Marslows idéer om personlig utvecklig och var nära förknippat med förändringens olika stadier och James Prochaskas arbete.

 

Programmet använde grundläggande NLP-verktyg för att skapa: peak-upplevelser – genom användning av submodalitetsanalys; kontrollerbara resurstillstånd – genom att använda ankare förstått som ett klassiskt betingningsparadigm; och välformulerade resultat för att exemplifiera Prochaskas ”föredragna framtid”. Alla förändringar arbetade för att hjälpa deltagarna att identifiering och skapa en självförverkligande framtid. Senare kopplades programmets till forskning om mekanismerna i hjärnans dopaminsystem bakom ”incentive salience” (tydliga incitament).

 

Över 300 personer deltog i programmet. 30 % av deltagarna som tidigare testats positiva för droger var fortfarande drogfria ett år efter NLP-programmet. Statistisk analys visade att NLP-behandlingen uppnådde resultat som var lika bra som de resultat som uppnås av deltagare i intensiv öppenvård fast NLP-behandlingen är mycket billigare och mycket mindre tidskrävande – NLP-programmet bestod i 2 timmar per vecka och periodvisa individuella samtal. Positiva känslor, förbättrad tro på sig själv och generell deltagarnöjdhet var kännetecknande för programmet.

 

 

 

 

2008-10-05 Jane Mathison blev först i välden med att disputera i NLP

 

2004 fick Jane Mathison sin doktorsexamen från University of Surrey i England. Innan hon doktorerade undervisade hon under månda år på universitetsnivå i biologi och vetenskapsteori. Hon var en av de första som introducerade NLP i den akademiska världen. Hon kom i kontakt med NLP 1988 och har sedan dess bland annat utbildats av Richard Bandler, John Grinder, David Gordon och Robert Dilts. Hon är certifierad NLP-tränare och har erfarenhet av att använda NLP i utbildning av företag. Hennes huvudintresse ligger i språkets kunskapsteori och i hur man kan göra duktiga lärare ännu bättre. Hon arbetar idag (2008) i ett NLP-forskningsprojekt på University of Surrey.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »